Főoldal Iskolánkról Referencia intézmény

A referencia-intézmény definíciója

Egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény.

A referencia-intézmények szerepe

A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait biztosítani képes iskolákra. Szolgáltatásaik széleskörű, területi szempontból is kiegyenlített biztosítása hozzásegíti az intézményrendszer minden szereplőjét a sikeres modernizációs folyamatok közvetlen megtapasztalásához, honosításához.

A referencia--intézmények területi, regionális és országos szintű hálózata változatos kínálati rendszert biztosít az intézménylátogatásra, hospitálásra, az adaptív tanulás, az önfejlesztő gyakorlat megerősítésére.

A referencia-intézmények elsődlegesen, rendszeresen, folyamatosan és differenciált kínálattal szolgáltatják ehhez a hálózati tanulási folyamathoz a mintákat. Részt vesznek az intézmények nagyobb közössége számára szervezett szakmai műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és megvalósításában.

A referencia-intézmények pedagógiai kultúrája és eszközrendszere egészében példaszerű, koherenciával bír: tanulmányozható és komplex módon vagy elemeiben átvehető.

A referencia-intézmények több, összefüggő, kidolgozott „jó gyakorlat”-uk alapján különböző referenciaterületekhez sorolhatók, és akár több referenciaterületen is kínálhatnak adaptálható mintákat.

A szolgáltatási rendszer ösztönzi a pedagógusok változatos intézményközi együttműködését, a referencia-intézményi mentorpedagógusok tapasztalatának hasznosulását a partner intézményekben. 

A referencia-intézmények alapfeltételei

 • Befogadó, és az egyéni fejlődést biztosító oktatás-nevelés eljárásait érvényesítő pedagógiai módszereket alkalmaz.
 • Pedagógiai munkájában megjelenik a kompetencia alapú nevelés-oktatás tartalmainak és módszereinek alkalmazása.
 • Munkakultúráját nyitott nevelési-oktatási környezet jellemzi: a szülőkkel, a civil szervezetekkel, és a helyi társadalommal kiépített partnerkapcsolatai erősek. Vezetése és tantestülete egyaránt elkötelezett a referenciaintézménnyé válás folyamatában, a szolgáltatás feladataiban.
 • Folyamatos önfejlesztésre kész, önértékelési rendszert működtet, vállalja a külső értékelésben való konstruktív részvételt.
 • Kidolgozott külső-belső szakmai kapcsolati formákkal rendelkezik.
 • Szervezeti kultúrájára, pedagógiai gyakorlatára jellemző a team-munka és a pedagógusok közötti aktív együttműködés.
 • Az IKT eszközöket és módszereket a pedagógiai programjában foglaltak szerint alkalmazza, valamint iskola esetén használ valamilyen iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftvert.
 • A fenntartó biztosítja és támogatja a referenciaintézményi működés lehetőségét.
 • Az intézmény az általa megjelölt referenciaterületen minimum kétéves gyakorlattal rendelkezik.
 • Szolgáltatásaiban vállalja a továbbképzés, a mentorálás, a hospitálás lehetőségeinek biztosítását, valamint a partnerintézmény fejlesztési folyamatának igény szerinti támogatását.

Intézményünk referencia területei

 • Ökoiskolai/-óvodai, egyéb környezetpedagógiai program alapján dolgozó intézmény, referenciahely
 • Az infokommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékű intézmény, referenciahely

Hogyan lettünk előminősített referenciaintézmény?

2010 tavaszán iskolánk megkezdte „jó gyakorlatainak” feltöltését a kosár.educatio felületre. Jó gyakorlatainkat a minősítést követően befogadták, más intézmények számára is elérhetővé váltak.

2010 nyarán bejelentkeztünk az előminősítési eljárásra, amely még azon a nyáron megtörtént. Az Educatio által megbízott szakértők a helyszínen ellenőrizték dokumentumainkat, az iskola működését. A sikeres előminősítési eljárás után megkaptuk az előminősített referenciaintézmény címet.

referencia

Ez a cím jogosította iskolánkat arra, hogy 2011-ben pályázatot nyújtsunk be a TÁMOP-3.1.7-es pályázatára. Pályázatunk sikeres lett, 5 980 000 Ft-ot nyertünk el a referenciaintézményi szerepkörre való felkészülésre.