Főoldal Iskolánkról Különös közzétételi lista Hétvégi házi fel. és dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai

Hétvégi házi feladat szabályai:

Iskolánk Pedagógiai programja nem tiltja a hétvégi házi feladat adását, de az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 
meghatározásának elveit és korlátait szabályozza a következő módon:

8. Az otthoni (napközis) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai

Az otthoni felkészülést segítő írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásánál – nem tagadva a differenciáltan kijelölt feladat-meghatározás fontosságát a képességfejlesztésben – indokolt egy „átlagos” felkészültségű tanuló napi iskolai terhelését, heti iskolai munkarendjét figyelembe venni. A házi feladatok – mind a szóbeli, mind az írásbeli – a tanítási órán feldolgozott ismeretek gyakorlását, elmélyítését szolgálják, ezért csak olyan jellegű feladatot adhat a pedagógus, mely ennek a kritériumnak megfelel. Nem adható olyan házi feladat, melynek előkészítése a tanítási órán nem történt meg. Szintén nem adható házi feladatként a tanítási órán fel nem dolgozott anyagrész otthoni, önálló feldolgozásra. A házi feladat érdemjeggyel történő minősítését egyáltalán nem tartjuk elfogadhatónak, a kiemelkedő gyűjtőmunka összeállítása esetén szaktanári dicsérettel jutalmazzunk. A hiányzó házi feladat pótlólagos elvégzését szükségesnek tartjuk, kizárjuk azonban a büntetés eszközeként ilyen esetben a szaktárgyi elégtelen osztályzat adását, viszont értékelési rendszerünk alapján a szaktanári figyelmeztetést javasoljuk.

a) A feladott kötelező szóbeli és írásbeli házi feladat együttes mennyisége annyi legyen, hogy az első-negyedik évfolyamon a következő tanítási napra az összes tantárgyra vonatkozó felkészülési idő ne haladja meg a napközis tanulmányi foglalkozás időtartamát, az ötödik-nyolcadik évfolyamon pedig az egyes tantárgyakból szóban és írásban elvégzendő feladatok együttes mennyisége ne haladja meg tantárgyanként a harminc percet.

b) Javasoljuk, hogy az első-negyedik évfolyamon testnevelés, ének, technika tantárgyakból sem írásbeli, sem szóbeli házi feladatot ne kapjanak a tanulók. Az ötödik-nyolcadik évfolyamon sem javasoljuk a házi feladatot készségtantárgyakból, – a tanulók tanítási órán kívüli, az adott tantárggyal kapcsolatos munkája a gyűjtőmunkára korlátozódjék.

c) Elfogadhatónak tartjuk, ha a pedagógusok magyar nyelvtanból, irodalomból, matematikából és idegen nyelvből mind szóbeli, mind írásbeli házi feladatot adnak, nem szükségszerű, hogy mindkettőt egyszerre, de az írásbeli házi feladatok korlátozását csak az a) pontban foglaltak szerint, azaz mennyiségileg.

d)  Csak szóbeli otthoni munkát javasolunk a történelem, természetismeret, földrajz, biológia, kémia, fizika, informatika tantárgyból.

e)  Az elvégzett házi feladat ellenőrzését és értékelését a pedagógusnak  el kell végeznie, az ellenőrzés és javítás tényét kézjegyével „hitelesíti”.

f)Hosszabb iskolai szünetekre (őszi, téli, tavaszi, nyári) kötelező házi feladatot nem kaphatnak a tanulók. A pedagógus megfelelő motivációval „szorgalmi” jelleggel végezhető feladatot, gyűjtőmunkát adhat a szünetekre. Olvasónapló készítését, illetve hasonló jellegű feladat teljesítését azonban meghatározhatjuk úgy is, hogy az a szünet idejét is igénybe vegye, de az elkészítés végső határideje nem lehet a szünet utáni tanítási hét egyik munkanapja sem.

Iskolai dolgozatok szabályai:

Az iskolai írásos beszámoltatások formái, rendje, korlátai, az értékelésben betöltött szerepe, súlya:

Az írásos beszámoltatások formái:

írásbeli felelet az egész osztályra / csoportra vonatkozóan,

írásbeli felelet egyénre vonatkozóan,

témazáró felmérések, dolgozatok,

tanév végi felmérések.

Az írásos beszámoltatások rendje, korlátai:

Az előre bejelentett témazárót minden tanulónak kötelessége megírni, de  figyelembe kell venni a diszlexiával, diszgraphiával, diszcalculiával küzdő tanulók nehézségeit, s nekik olyan segítséget kell adni, ami ezeket a gátakat oldja a feladat felolvasása, a szóbeli válasz rögzítése, stb.). Ha a tanuló a témazáró írásának napján hiányzik, akkor a hiányzás megszűnését követő egy héten belül pótló dolgozatot köteles írni (a dolgozat követelményrendszere azonos az osztály / csoport által megírt dolgozattal). Témazáró felmérés esetén javító dolgozat írására nincs lehetősége a tanulóna

Egy tanítási napon legfeljebb két témazáró dolgozat íratható. Ha egy napon két témazáró felmérést írnak, akkor azon a napon több, az osztály egészét érintő írásbeli felelet nem történhet. A tanító, a szaktanár a témazáró felmérés (dolgozat) időpontját egy héttel korábban köteles meghatározni, s arról a tanulókat tájékoztatni kell.

A témazáró felmérések (dolgozatok) értékelésben betöltött szerepe, súly

Az érdemjegyek nem egyenértékűek. A témazáró felmérések (dolgozatok) érdemjegyei a félévi / tanév végi osztályzatok alakításánál nagyobb súllyal esnek latba, ezért az osztálynaplóban meg kell különböztetni piros színnel a más érdemjegyektől (két érdemjegyként kell számításba venni, pl.: egy 4-es dolgozat 4+4 érdemjegy).

A tanév végi felmérés értékelése a szaktanár hatáskörébe tartozik, saját hatáskörben dönt arról, hogy a felmérés eredményét számításba veszi-e a tanév végi osztályzat megállapításánál, ennek megfelelően az érdemjeggyel vagy százalékszám megadásával történő minősítés között szabadon választ.

Módosítás: (2010. november 24. szerda, 19:37)